Chu kỳ:

Search:

 


  1. Monte Carlo Simulation on The Phase Transition of Animal Group 
  2. Nguyen Phuoc The and Ngo Van Thanh,

    Comm. Phys. 25, 51 (2015).

  3. Monte-Carlo Study of the Collective Behavior in Animal Group: A $q$-state Potts model 
  4. Nguyen Phuoc The and Ngo Van Thanh,

    Comm. Phys. 25, 203 (2015).||

Chú ý! Tác giả gửi các công bố khoa học mới của mình đến quantri@iop.vast.ac.vn

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn