IOP

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN VẬT LÝ

Các hoạt động khoa học
Các liên kết khác

Ban lãnh đạo:

Nhiệm kỳ 2018-2022:
Viện trưởng PGS.TS. Đinh Văn Trung
Email:dvtrung@iop.vast.vn
Phó Viện trưởng PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình
Email:tbnguyen@iop.vast.vn
Phó Viện trưởng PGS.TS. Trịnh Xuân Hoàng
Email:hoang@iop.vast.vn
Các nhiệm kỳ trước