IOP

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN VẬT LÝ

Các hoạt động khoa học
Các liên kết khác

Nhiệm kỳ 2013-2017:

Viện trưởng

GS.TS. Lê Hồng Khiêm

Email: lhkhiem@iop.vast.vn

Phó Viện trưởng

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

Email:tbnguyen@iop.vast.vn

Phó Viện trưởng

PGS.TS. Trịnh Xuân Hoàng

Email:hoang@iop.vast.vn

Phó Viện trưởng

PGS.TS. Đinh Văn Trung

Email:dvtrung@iop.vast.vn

Nhiệm kỳ 2008 - 2012:

Viện trưởng

GS.TS. Nguyễn Đại Hưng

Email:daihung@iop.vast.vn

Phó Viện trưởng

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

Email:tbnguyen@iop.vast.vn

Phó Viện trưởng

PGS.TS. Lê Hồng Khiêm

Email: lhkhiem@iop.vast.vn

Phó Viện trưởng

PGS.TS.Nguyễn Hồng Quang

Email:nhquang@iop.vast.vn

Nhiệm kỳ 2003 - 2007:

Viện trưởng

GS. TSKH. Nguyễn Ái Việt

Email:vieta@iop.vast.vn

Phó Viện trưởng

PGS. TS. Nguyễn Như Đạt

Email:nndat@iop.vast.vn

Phó Viện trưởng

GS. TS. Nguyễn Đại Hưng

Email:daihung@iop.vast.vn

Phó Viện trưởng

PGS.TS.Nguyễn Hồng Quang

Email:nhquang@iop.vast.vn

Nhiệm kỳ 1997 - 2003:

Viện trưởng

GS. TSKH. Nguyễn Ái Việt

Email:vieta@iop.vast.vn

Phó Viện trưởng

GS. TS. Chu Đình Thúy

Email:cdthuy@iop.vast.vn

Phó Viện trưởng

GS. TS. Đoàn Nhật Quang

Email:dnquang@iop.vast.vn

Phó Viện trưởng

GS. TS. Bùi Doãn Trọng

Email:bdtrong@iop.vast.vn

Nhiệm kỳ 1993 - 1997:

Viện trưởng

GS. TSKH. Đào Vọng Đức

Email:dvduc@iop.vast.vn

Phó Viện trưởng

GS. TS. Bùi Doãn Trọng

Email:bdtrong@iop.vast.vn

Nhiệm kỳ 1969 - 1993:

Viện trưởng

GS. TSKH., Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu

Email:nvhieu@iop.vast.vn

Phó Viện trưởng

GS. TSKH. Trần Xuân Hoài

Email:

Phó Viện trưởng

GS. TS. Bùi Doãn Trọng

Email:bdtrong@iop.vast.vn

Phó Viện trưởng

GS. TSKH. Vũ Xuân Quang

Email:

Phó Viện trưởng

GS. TSKH. Đặng Vũ Minh

Email: