IOP

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN VẬT LÝ

Các hoạt động khoa học
Các liên kết khác

Hội đồng Khoa học Viện Vật lý

Hội đồng Khoa học Viện Vật lý nhiệm kỳ 2014 - 2017 được thành lập theo Quyết định số 1452/QĐ-VHL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nhiệm kỳ 2014 - 2017:
 • PGS.TS.Nguyễn Bá Ân
 • TS. Nguyễn Thanh Bình
 • PGS.TS. Bùi Thế Dũng
 • PGS.TS. Đỗ Quang Hòa
 • PGS.TS. Trịnh Xuân Hoàng
 • GS.TS Nguyễn Đại Hưng (Chủ tịch Hội đồng)
 • PGS.TS. Lê Hồng Khiêm
 • TS. Phạm Đức Khuê
 • PGS.TS. Nguyễn Anh Kỳ
 • TS. Nghiêm Thị Hà Liên
 • GS.TS. Hoàng Ngọc Long
 • GS.TS. Nguyễn Toàn Thắng
 • TS. Ngô Văn Thanh
 • GS.TS. Trần Đức Thiệp
 • PGS.TS. Đinh Văn Trung (Thư ký Hội đồng)
 • PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn (Phó chủ tịch Hội đồng)
 • GS.TSKH. Nguyễn Ái Việt