IOP

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN VẬT LÝ

Hội đồng Khoa học Viện Vật lý

Hội đồng Khoa học Viện Vật lý nhiệm kỳ 2014 - 2017 được thành lập theo Quyết định số 1452/QĐ-VHL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Nhiệm kỳ 2014 - 2017:
 1. PGS. TS. Nguyễn Bá Ân
 2. TS. Nguyễn Thanh Bình
 3. PGS. TS. Bùi Thế Dũng
 4. PGS. TS. Đỗ Quang Hòa
 5. PGS. TS. Trịnh Xuân Hoàng
 6. GS. TS Nguyễn Đại Hưng (Chủ tịch Hội đồng)
 7. PGS. TS. Lê Hồng Khiêm
 8. TS. Phạm Đức Khuê
 9. PGS. TS. Nguyễn Anh Kỳ
 10. TS. Nghiêm Thị Hà Liên
 11. GS. TS. Hoàng Ngọc Long
 12. GS. TS. Nguyễn Toàn Thắng
 13. TS. Ngô Văn Thanh
 14. GS. TS. Trần Đức Thiệp
 15. PGS. TS. Đinh Văn Trung (Thư ký Hội đồng)
 16. PGS. TS. Hoàng Anh Tuấn (Phó chủ tịch Hội đồng)
 17. GS. TSKH. Nguyễn Ái Việt