IOP

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN VẬT LÝ

Hội đồng Khoa học Viện Vật lý

Hội đồng Khoa học Viện Vật lý nhiệm kỳ 2017 - 2019 được thành lập theo Quyết định số 488/QĐ-VHL ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Nhiệm kỳ 2017 - 2019:
 1. GS. TS. Nguyễn Đại Hưng (Chủ tịch Hội đồng)
 2. GS. TS. Lê Hồng Khiêm
 3. GS. TS. Hoàng Ngọc Long
 4. GS. TS. Nguyễn Toàn Thắng
 5. GS. TS. Trần Đức Thiệp
 6. GS. TSKH. Nguyễn Ái Việt
 7. PGS. TS.Nguyễn Bá Ân
 8. PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình
 9. PGS. TS. Bùi Thế Dũng
 10. PGS. TS. Đỗ Quang Hòa
 11. PGS. TS. Trịnh Xuân Hoàng
 12. PGS. TS. Phạm Đức Khuê
 13. PGS. TS. Nguyễn Anh Kỳ
 14. PGS. TS. Đinh Văn Trung
 15. PGS. TS. Hoàng Anh Tuấn
 16. TS. Phùng Văn Đồng
 17. TS. Đỗ Hoàng Tùng