THỜI GIAN ĐĂNG KÍ HỘI NGHỊ, NỘP TÓM TẮT VÀ BÁO CÁO

  • Hạn nộp Phiếu Đăng kí tham dự (Lớp học và Hội nghị) và Tóm tắt báo cáo: đến ngày 30 tháng 9 năm 2010.
  • Thông báo kết quả lựa chọn báo cáo: 10 tháng 10 năm 2010.
  • Hạn nộp Báo cáo toàn văn: trước ngày 8 tháng 11 năm 2010. (03 bản in + 01 bản điện tử gửi attach file theo email hoặc đĩa CD)

(dạng camera ready bằng E-mail và Báo cáo toàn văn cho Ban Thư ký tại HN)

Địa chỉ liên hệ và gửi Phiếu Đăng kí, Tóm tắt và Báo cáo toàn văn:

PGS. TS. Vũ Thị Bích (Trưởng ban thư kí, E-mail: vtbich@iop.vast.ac.vn)
TS. Nguyễn Thanh Bình (E-mail: tbnguyen@iop.vast.ac.vn
Viện Vật lý
10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội.
E-mail: HNQHQP_ICPA6@iop.vast.ac.vn
ĐT: (04) 3756 2017; Fax: (04) 3766 9050

HỘI NGHỊ PHÍ

  • Hội nghị phí của đại biểu tham dự và Hội nghị phí của mỗi báo cáo sẽ được thông báo sau (Hội nghị phí này chỉ để đảm bảo đủ chi cho các chi phí hoạt động tại chỗ của Hội nghị).
  • Các đại biểu tự túc phương tiện đi lại để tham dự hội nghị

Ban Tổ chức kêu gọi các cơ quan, đơn vị và cá nhân tài trợ cho Hội nghị. Các ý kiến đề xuất, xin liên hệ với Ban Tổ chức hoặc Ban thư kí Hội nghị.

 

 

@2010 Institute of Physics and Electronics
10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn