HƯỚNG DẪN VIẾT TÓM TẮT VÀ BÁO CÁO TOÀN VĂN:

Sách Tóm tắt các báo cáo & Chương trình của Hội nghị sẽ được phát cho đại biểu tại Hội nghị.

Sách Kỷ yếu của Hội nghị sẽ được xuất bản, bao gồm các báo cáo được trình bày tại Hội nghị, được Hội đồng biên tập chọn lựa và được phản biện.

Tóm tắt báo cáo (Abstract) được viết bằng tiếng Anh, trong 01 trang A4 (căn lề mỗi bên là 30 mm) trình bày nội dung tóm tắt của bài báo, tên tác giả, tên cơ quan và địa chỉ, địa chỉ E-mail và từ khóa (Key words).

Báo cáo toàn văn có thể được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (khuyến khích viết bằng tiếng Anh). Các báo cáo mời không viết quá 10 trang, các báo cáo khác viết không quá 06 trang.

Các báo cáo có chất lượng khoa học cao do Hội đồng khoa học tuyển chọn sẽ được mời đăng trong các Tạp chí "Advances in Natural Sciences" hoặc "Communications in Physics.

 

@2010 Institute of Physics and Electronics
10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn