HỘI NGHỊ QUANG HỌC QUANG PHỔ TOÀN QUỐC LẦN IX

6 - 10 tháng 11 năm 2016. Ninh Bình, Việt Nam


BAN TỔ CHỨC

Chủ tịch Hội nghị:
GS. VS. Nguyễn Văn Hiệu

Đồng trưởng ban tổ chức:
  • Nguyễn Đại Hưng (Hội Vật lý Việt Nam)
  • Huỳnh Thành Đạt (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh)
  • Nguyễn Hữu Đức (Đại học Quốc gia Hà Nội)
  • Nguyễn Thanh Bình (Viện Vật lý, VAST)
  • Phạm Văn Hội (Viện Khoa học Vật liệu, VAST)
  • Đinh Xuân Khoa (Đại học Vinh)
Ban thư kí:
  • PGS. TS. Vũ Thị Bích (Viện Vật lý, VAST)
  • Th.S. Nguyễn Thị Khánh Vân (Viện Vật lý, VAST)

@2016 Center for Quantum and Electronics
10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn