HỘI NGHỊ QUANG HỌC QUANG PHỔ TOÀN QUỐC LẦN IX

6 - 10 tháng 11 năm 2016. Ninh Bình, Việt Nam


CƠ QUAN TỔ CHỨC
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
  • Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Hội Vật lý Việt Nam
  • Hội Quang học Quang phổ
  • Trung tâm Vật lý tiên tiến, VAST
  • Viện Vật lý, VAST
  • Đại học Vinh

@2016 Center for Quantum and Electronics
10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn