HỘI NGHỊ QUANG HỌC QUANG PHỔ TOÀN QUỐC LẦN IX

6 - 10 tháng 11 năm 2016. Ninh Bình, Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH (DỰ KIẾN)

  • Chi tiết Chương Trình
  • Poster

  • @2016 Center for Quantum and Electronics
    10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
    Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn