THE 10th INTERNATIONAL CONFERENCE
ON PHOTONICS & APPLICATIONS
(ICPA-10)

11 - 15 November 2018. Ha Long City, Vietnam

HỘI NGHỊ QUANG HỌC QUANG PHỔ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 10

11 - 15 tháng 11 năm 2018. Hạ Long, Việt Nam

Hotel

KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH LUXURY QUẢNG NINH
Địa chỉ Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Website: http://luxuryquangninh.muongthanh.com
Tel: +84 203 3646 618
Fax: +84 203 3512 818

Google Maps

Link Google Map Muong Thanh Hotel

@2016 Center for Quantum and Electronics
10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn