THE 10th INTERNATIONAL CONFERENCE
ON PHOTONICS & APPLICATIONS
(ICPA-10)

11 - 15 November 2018. Ha Long City, Vietnam

HỘI NGHỊ QUANG HỌC QUANG PHỔ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 10

11 - 15 tháng 11 năm 2018. Hạ Long, Việt Nam


BAN TỔ CHỨC

Chủ tịch Hội nghị:
GS. VS. Nguyễn Văn Hiệu

Đồng trưởng ban tổ chức:
 • Nguyễn Đại Hưng (Hội Vật lý Việt Nam)
 • Huỳnh Thành Đạt (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh)
 • Nguyễn Thanh Bình (Viện Vật lý, VAST)
 • Nguyễn Thế Bình (HUS, Đại học Quốc gia Hà Nội)
 • Phạm Văn Hội (Viện Khoa học Vật liệu, VAST)
 • Đinh Xuân Khoa (Đại học Vinh)
 • Đinh Văn Trung (Viện Vật lý, VAST)
Ban thư ký Hội nghị:
 • Prof. Dr. Vũ Thị Bích
 • Prof. Lê Vũ Tuấn Hùng
 • Dr. Phạm Hồng Minh
 • Ms. Nguyễn Thị Khánh Vân
 • Email Hội nghị: HNQHQP_ICPA@iop.vast.ac.vn
 • Tel: (84 024) 3756 2017; Fax: (84 024) 37669 050

@2016 Center for Quantum and Electronics
10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn