THE 11th INTERNATIONAL CONFERENCE
ON PHOTONICS & APPLICATIONS
(ICPA-11)

4 - 7 November 2020. Hoa Binh City, Vietnam

HỘI NGHỊ QUANG HỌC QUANG PHỔ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11

4 - 7 tháng 11 năm 2020. Tp Hòa Bình, Việt Nam

Hotel

Grand Hotel - Diamond Palace
Address: 129 Le Thanh Tong str, 5 group, Hoa Binh City, Hoa Binh Province, Vietnam
Website: http://grandhoabinhhotel.com/
Hotline: 0218.6.255.999
Email: info@grandhoabinhhotel.com

Google Maps

Link Google Map Grand Hotel Diamond Palace

@2020 Center for Quantum and Electronics
10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn