THE 11th INTERNATIONAL CONFERENCE
ON PHOTONICS & APPLICATIONS
(ICPA-11)

4 - 7 November 2020. Hoa Binh City, Vietnam

HỘI NGHỊ QUANG HỌC QUANG PHỔ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11

4 - 7 tháng 11 năm 2020. Tp Hòa Bình, Việt Nam


BAN TỔ CHỨC

Chủ tịch Hội nghị:
GS. VS. Nguyễn Văn Hiệu

Đồng trưởng ban tổ chức:
 • Nguyễn Đại Hưng (Hội Vật lý Việt Nam)
 • Đinh Văn Trung (Viện Vật lý, VAST)
 • Huỳnh Thành Đạt (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh)
 • Nguyễn Thanh Bình (Viện Vật lý, VAST)
 • Nguyễn Thế Bình (HUS, Đại học Quốc gia Hà Nội)
 • Phạm Văn Hội (Viện Khoa học Vật liệu, VAST)
 • Đinh Xuân Khoa (Đại học Vinh)
Ban thư ký Hội nghị:
 • Nguyễn Thị Khánh Vân
 • Lê Vũ Tuấn Hùng
 • Phạm Hồng Minh
 • Email Hội nghị: HNQHQP_ICPA@iop.vast.ac.vn
 • Tel: (84)94 5656 799; Fax: ...

@2016 Center for Quantum and Electronics
10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn