THE 11th INTERNATIONAL CONFERENCE
ON PHOTONICS & APPLICATIONS
(ICPA-11)

4 - 7 November 2020. Hoa Binh City, Vietnam

HỘI NGHỊ QUANG HỌC QUANG PHỔ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11

4 - 7 tháng 11 năm 2020. Tp Hòa Bình, Việt Nam


CƠ QUAN TỔ CHỨC
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
  • Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Hội Vật lý Việt Nam
  • Hội Quang học Quang phổ
  • Trung tâm Vật lý Quốc tế (UNESCO)
  • Viện Vật lý, VAST

@2016 Center for Quantum and Electronics
10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn