THE 11th INTERNATIONAL CONFERENCE
ON PHOTONICS & APPLICATIONS
(ICPA-11)

4 - 7 November 2020. Hoa Binh City and Ho Chi Minh City, Vietnam

HỘI NGHỊ QUANG HỌC QUANG PHỔ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11

4 - 7 tháng 11 năm 2020. Tp Hòa Bình và Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam


Sponsors
  • Vietnam Academy of Science and Technology
  • Vietnam National University Ho Chi Minh City
  • Vietnam National University Hanoi
  • NAFOSTED, Ministry of Science & Technology
  • International Centre for Physics (ICP), VAST
  • NAFOSTED, Ministry of Science & Technology, Viet Nam
  • Asia Pacific Center for Theoretical Physics (APCTP)
  • Institute of Physics, VAST
  • Vinh University
  • ...

@2016 Center for Quantum and Electronics
10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn