| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |2003 | English |

11/8/2004, Thứ tư

The Microscopic Origins of Optical Properties and the Simplified Bond Hyperpolarizability Model of 2nd-, 3rd-, and 4th-Harmonic Generation
    Người trình bày: Prof. David E. Aspnes
    (Distinguished University Professor of Physics at North Carolina State University, member of VEF, president of AVS, USA)
    Thời gian: 10h0
Địa điểm: Phòng 211, Viện Vật lý và Điện tử, 10 Đào Tấn, Hà Nội
 
 

Tháng: | 02 || 03 || 07 || 08 || 09 || 10 |

  • The Microscopic Origins of Optical Properties and the Simplified Bond Hyperpolarizability Model of 2nd-, 3rd-, and 4th-Harmonic Generation (11/8/2004)
 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn