| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

17/7/2009, Thứ sáu

Khoa Học Tính Toán: Một hướng đi mới trong phát triển KHCN cho Việt Nam
    Người trình bày: GS. Trương Nguyện Thành
    (Viện Khoa Học & Công Nghệ Tính Toán)
    Thời gian: 14h30
Địa điểm: Phòng họp Tầng 1, Viện Vật lý và Điện tử
 
 

Tháng: | 01 || 02 || 03 || 04 || 05 || 07 || 08 || 09 || 10 || 11 || 12 |

  • Khoa Học Tính Toán: Một hướng đi mới trong phát triển KHCN cho Việt Nam (17/7/2009)
 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn