| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

4/11/2009, Thứ tư

 • Giới thiệu về các học bổng mà Viện Vật lý và Hóa học RIKEN dự định sẽ trao cho sinh viên Việt Nam theo chương trình IPA (International Program Associate).
 • Các chương trình nghiên cứu mà Viện Vật lý và Hóa học RIKEN đang quan tâm và triển khai và khả năng hợp tác nghiên cứu với Việt Nam.
  Người trình bày: GS. Tohru Motobayashi & TS. Nguyễn Đình Đăng
  (Heavy-Ion Nuclear Physics Laboratory, RIKEN Nishina Center for Accelerator-based Science)
  Thời gian: 9h00
Địa điểm: Phòng họp Tầng 1, Viện Vật lý
 
 

Tháng: | 01 || 02 || 03 || 04 || 05 || 07 || 08 || 09 || 10 || 11 || 12 |

 • (4/11/2009)
  • 1. Giới thiệu về các học bổng mà Viện Vật lý và Hóa học RIKEN dự định sẽ trao cho sinh viên Việt Nam theo chương trình IPA (International Program Associate).
   2. Các chương trình nghiên cứu mà Viện Vật lý và Hóa học RIKEN đang quan tâm và triển khai và khả năng hợp tác nghiên cứu với Việt Nam.
 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn