| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

5/12/2013, Thứ hai

Bài giảng về lý thuyết trường: "Current Algebra and Unitarity"
    Người trình bày: Prof. Truong Nguyen Tran
    (Centre de Physique Theorique, Ecole Polytechnique, France)
    Thời gian: 10h00
Địa điểm: Phòng 211, Viện Vật lý, số 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội.
 
 

Tháng: | 01 || 04 || 05 || 06 || 07 || 08 || 09 || 10 || 11 || 12 |

  • Bài giảng về lý thuyết trường: "Current Algebra and Unitarity" (5/12/2013)
 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn