| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

18/2/2014, Thứ ba

High performance computing in astrophysics (and particle physics)
    Người trình bày: GS Pierre Lesaffre
    (Đại học KHCN Hà Nội (USTH), Hà Nội, và CNRS, LERMA/ENS, Paris)
    Thời gian: 10h00
Địa điểm: Phòng họp Tầng 1, Viện Vật lý và Điện tử
 
 

Tháng: | 02 || 03 || 04 || 05 || 07 || 09 || 10 || 11 || 12 |

  • High performance computing in astrophysics (and particle physics) (18/2/2014)
 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn