| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

21/4/2015, Thứ ba

Tìm kiếm mối liên hệ giữa tương đối tính tổng quát và cơ học lượng tử
    Người trình bày: Võ Văn Thuận
    (Trung tâm Vật lý lý thuyết)
    Thời gian: 10h00
Địa điểm: Phòng 202 (Thư viện), Viện Vật lý, Số 10 Đào Tấn
 
 

Tháng: | 04 || 05 || 08 || 09 || 12 |

  • Tìm kiếm mối liên hệ giữa tương đối tính tổng quát và cơ học lượng tử (21/4/2015)
 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn