| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

13/9/2016, Thứ ba

Graphene pn junction in the quantum regime
    Người trình bày: TS. Lê Trường Sơn
    (Research Associate, National Institute of Standards and Technology, 100 Bureau Dr., Gaithersburg, MD, USA)
    Thời gian: 10h00
Địa điểm: Phòng 202 (Thư viện), Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội
 
 

Tháng: | 01 || 02 || 06 || 08 || 09 || 10 || 11 || 12 |

  • Graphene pn junction in the quantum regime (13/9/2016)
 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn