| Trang chủ Viện VVL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | English |

13/8/2018, Thứ hai

Pushing the emergence frontier: from fractional quantum Hall effect to field-theoretic dualities
    Người trình bày: GS. Đàm Thanh Sơn
    (University of Chicago)
    Thời gian: 9h00
Địa điểm: Viện Vật lý
View the video here!
 
 

Tháng: | 01 || 02 || 03 || 05 || 07 || 08 || 09 || 10 || 11 || 12 |

  • Pushing the emergence frontier: from fractional quantum Hall effect to field-theoretic dualities (13/8/2018)
 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn