| Home | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | Tiếng việt |

26/12/2018, Wednesday

Cognitive Science in the light of Godel’s Theorem
    Speaker: GS Pham Viet Hung
    (Đại Học Sydney- Australia)
    Time: 8h30
Place: Room 62, toa 2h, Institute of Physics, 18 Hoang Quoc Viet.
 
 

Month: | 01 || 02 || 03 || 05 || 07 || 08 || 09 || 10 || 11 || 12 |

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn