Danh sách các cán bộ nghiên cứu:

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chuyên ngành

Ghi chú

1

Bùi Thế Dũng

PGS.TS

Vật lý chung

Biên chế

2

Dương Tuấn Dũng

Ths

Vật lý chung

Biên chế

3

Trần Ngọc Bình

Cử nhân

Vật lý chung

Biên chế

4

Bùi Đức Khánh

Cử nhân

Tin Vật lý

Biên chế

5

Trần Thanh Bình

Kỹ sư

Vật lý chung

Biên chế

6

Trần Tuyết Mai

Kỹ sư

Vật lý chung

Biên chế

7

Phạm Quang Oai

Kỹ sư

Vật lý chung

Biên chế

8

Trần Đức Thành

Kỹ sư

Vật lý chung

Biên chế

9

Đoàn Văn Hùng

Cử nhân

Vật lý chung

Hợp đồng

10

Phạm Bá Tuyến

Kỹ sư

Vật lý chung

Hợp đồng

11

Trương Vĩnh Thắng

Kỹ sư

Vật lý chung

Hợp đồng

12

Ngô Thu Hà

Kỹ sư

Vật lý chung

Đã về hưu

 

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn