C. Nhiệm vụ Hợp tác quốc tế:

1. Đăng ký:

- Khi có thông báo từ cấp có thẩm quyền, cán bộ nộp đề xuất đề tài theo biểu mẫu, số lượng, thời gian về cho cán bộ phụ trách quản lý KH – Phòng QLTH.

2. Lập hồ sơ:

  1. Thuyết minh nhiệm vụ
  2. Đơn đăng ký nhiệm vụ
  3. Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ phía Việt Nam
  4. Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ phía đối tác nước ngoài
  5. Tóm tắt hoạt động KHCN của đơn vị chủ trì nhiệm vụ phía Việt Nam
  6. Tóm tắt hoạt động KHCN của đơn vị chủ trì nhiệm vụ phía nước ngoài
  7. Giấy/Thư xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ của đối tác nước ngoài
  8. Các văn bản khác (nếu có)

Hồ sơ nộp về cho cán bộ quản lý khoa học của Viện Vật lý theo đúng thời gian quy định

3. Các đề tài/nhiệm vụ đang thực hiện:

Nộp Báo cáo giữa kỳ, cả năm đúng biểu mẫu, thời gian cho cán bộ QLKHcán bộ quản lý khoa học của Viện Vật lý.

4. Các đề tài/ nhiệm vụ đến thời gian kết thúc:

(Nghiệm thu gồm 02 bước tương tự như nghiệm thu đề tài cấp VAST)

 

@2013 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn