Các văn bản cần nộp để lưu trữ tại Viện Vật lý

  1. Thuyết minh đề tài đã được phê duyệt.
  2. Quyết định phê duyệt đề tài, nhiệm vụ.
  3. Các báo cáo giữa kỳ tình hình thực hiện đề tài, nhiệm vụ.
  4. Các văn bản bổ sung, thay đổi trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.
  5. Báo cáo tổng kết đã được Viện Vật lý và cấp trên phê duyệt.
  6. Quyết định kết thúc đề tài, nhiệm vụ.

 

@2013 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn