Văn bản mẫu

Các văn bản mẫu cho đề tài cấp Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam:

 1. Đề cương, phiếu đánh giá theo mẫu DTDA_MS1.
 2. Đơn đăng ký, thuyết minh đề tài, tóm tắt hoạt động, lý lịch khoa học theo mẫu DTDA_MS2.
 3. Phiếu đánh giá, danh sách, bản cam kết, đơn gia hạn theo mẫu DTDA_MS3.
 4. Tóm tắt, thống kê kết quả đề tài, báo cáo theo mẫu DTDA_MS4.
 5. Phiếu đánh giá, biên bản, kết luận về đề tài theo mẫu DTDA_MS5.

Các văn bản mẫu cho đề tài thuộc nhiệm vụ Hợp tác quốc tế:

 1. Đề xuất nhiệm vụ HTQT mẫu DTDA_MS6.
 2. Thuyết minh đề tài theo mẫu DTDA_MS7.
 3. Đơn đăng ký theo mẫu DTDA_MS8.
 4. Lý lịch khoa học theo mẫu DTDA_MS9.
 5. Tóm tắt hoạt động KHCN của đơn vị chủ trì thep mẫu DTDA_MS10.
 6. Báo cáo giữa kỳ theo mẫu DTDA_MS11.
 7. Đơn xin gia hạn theo mẫu DTDA_MS12.
 8. Báo cáo tổng kết thực hiện đề tài theo mẫu DTDA_MS13.
 9. Báo cáo quyết toán tài chính theo mẫu DTDA_MS14.
 10. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ HTQT theo mẫu DTDA_MS15.

Các văn bản mẫu cho đề tài cấp Viện Vật lý.

 1. Thuyết minh đề tài theo mẫu DTDA_MS16.
 2. Báo cáo tổng kết thực hiện đề tài theo mẫu DTDA_MS17.

 

@2013 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn