VIỆN VẬT LÝ

NHIỆM VỤ CẤP VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Trang chủ IOP Đề tài theo 7 hướng ưu tiên Đề tài Độc lập trẻ Đề tài thuộc chương trình Vật lý đến năm 2020 Đề tài hợp tác quốc tế
TT Tên đề tài Chủ nhiệm ĐT và thành viên chính Mục tiêu nhiệm vụ Nội dung nghiên cứu chính Kinh phí thực hiện Năm bắt đầu Năm kết thúc
1Phát triển kỹ thuật hiển vi huỳnh quang siêu phân giải sử dụng phương pháp định vị đơn điểm và thử nghiệm thu ảnh đối tượng sinh họcNguyễn Trọng NghĩaPhát triển kỹ thuật định vị đơn điểm để xây dựng thử nghiệm hệ hiển vi huỳnh quang phân giải cao nhằm hiện ảnh các đối tượng sinh họcND1: Nghiên cứu phương pháp kích thích để tạo sự phát quang rời rạc, ngẫu nhiên của các hạt phát quang trên mẫu cần dựng ảnh.
ND2: Nghiên cứu kỹ thuật định vị các điểm phát quang với độ chính xác cao trên ảnh huỳnh quang và dựng ảnh hiển vi siêu phân giải từ các dữ liệu định vị.
ND3: Nghiên cứu xây dựng hệ thí nghiệm thu ảnh hiển vi siêu phân giải định vị đơn điểm.
ND4: Thử nghiệm thu ảnh huỳnh quang siêu phân giải của đối tượng sinh học.
50020162019