Danh sách các cán bộ nghiên cứu:

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chuyên ngành

Ghi chú

1

Hà Vĩnh Tân

PGS. TS

Vật Lý Chung

Biên chế

2

Hoàng Viết Giao

TS

Vật Lý Chung

Biên chế

3

Nguyễn Hùng Sơn

TS

Viễn thám ứng dụng

Biên chế

4

Ngô Trà Mai

TS

Môi trường

Biên chế

5

Nguyễn Hồng Trang

TS

Thủy văn - Môi trường

Hợp đồng

6

Phạm Thị Thúy An

CN

Vật Lý Chung

Hợp đồng

7

Lê Phương Hà

CN

Viễn thám ứng dụng

Hợp đồng

8

Nguyễn Gia Hiển

CN

Vật Lý Chung

Hợp đồng

9

Nguyễn Thị Diệu Hồng

CN

Vật Lý Chung

Hợp đồng

10

Khuất Thị Hồng

CN

Viễn thám ứng dụng

Hợp đồng

11

Lê Thị Kim Ngân

CN

Viễn thám ứng dụng

Hợp đồng

12

Bùi Thị Nhung

CN

Vật Lý Chung

Hợp đồng

13

Nguyễn Thu Nga

Kỹ sư

Vật Lý Chung

Biên chế

 

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn