Cơ sở vật chất:

TT

Nội dung

Số lượng

5

Tổng diện tích đất đang sử dụng của Cơ sở đào tạo (m2)

3900m2

6

Tổng diện tích sàn xây dựng (m2)

9008 m2

7

Tổng diện tích thư viện (m2)

150 m2

8

Tổng diện tích phòng đọc (m2)

120 m2

9

Phòng thí nghiệm

19 phòng

10

Phòng máy tính

6 phòng

11

Phòng học

15 phòng

12

Tổng số thư viện ở nước ngoài được kết nối với thư viện của Cơ sở đào tạo

Có thể kết nối với các Tạp chí KH nước ngoài (Mỹ, Anh, Hà Lan,...) thông qua cổng thông tin của VAST.

13

Tổng số thư viện ở trong nước được kết nối với thư viện của Cơ sở đào tạo

Có thể kết nối thư viện số 24/24 giờ với các trường đại học trên toàn quốc

 

 

@2009 Institute of Physics
10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn