Năm 2010-2012

Ngày

Nội dung

Thông tin luận án

Tóm tắt LA tiếng Anh

Tóm tắt LA tiếng Việt

Luận án

20/12/2012 Thông tin luận án của NCS Hoàng Đình Tiến PDF PDF PDF ZIP
12/11/2012 Thông tin luận án của NCS Kim Tiến Thành PDF PDF PDF ZIP
14/11/2012 Thông tin luận án của NCS Chu Việt Hà PDF PDF PDF ZIP
15/11/2012 Thông tin luận án của NCS Phạm Thanh Nga PDF PDF PDF ZIP
18/11/2012 Thông tin luận án của NCS Vũ Kim Thái PDF PDF PDF ZIP
12/09/2012 Thông tin luận án của NCS Nguyễn Huy Thảo PDF PDF PDF ZIP
10/08/2012 Thông tin luận án của NCS Đỗ Thùy Chi PDF PDF PDF ZIP

Ngày

Nội dung

Thông tin luận án

Tóm tắt LA tiếng Anh

Tóm tắt LA tiếng Việt

Luận án

10/10/2011 Thông tin luận án của NCS Nguyễn Thành Tiên PDF PDF PDF ZIP
10/10/2011 Thông tin luận án của NCS Vũ Thị Hồng Hạnh PDF PDF PDF ZIP

Ngày

Nội dung

Thông tin luận án

Tóm tắt LA tiếng Anh

Tóm tắt LA tiếng Việt

Luận án

10/10/2010 Thông tin luận án của NCS Trịnh Thị Hương PDF PDF PDF ZIP
10/10/2010 Thông tin luận án của NCS Vũ Thị Thùy Dương PDF PDF PDF ZIP

 

@2009 Institute of Physics
10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn