Năm 2013-2014

Ngày

Nội dung

Thông tin luận án

Tóm tắt LA tiếng Anh

Tóm tắt LA tiếng Việt

Luận án

03/05/2014 Thông tin luận án của NCS Hà Thanh Hùng PDF PDF PDF ZIP
03/05/2014 Thông tin luận án của NCS Trần Đình Thám PDF PDF PDF ZIP
13/05/2014 Thông tin luận án của NCS Võ Thị Hoa PDF PDF PDF ZIP
01/04/2014 Thông tin luận án của NCS Nguyễn Thị Thảo PDF PDF PDF ZIP
21/02/2014 Thông tin luận án của NCS Bùi Văn Hải PDF PDF PDF ZIP

Ngày

Nội dung

Thông tin luận án

Tóm tắt LA tiếng Anh

Tóm tắt LA tiếng Việt

Luận án

11/10/2013 Thông tin luận án của NCS Lê Thọ Huệ PDF PDF PDF ZIP
03/10/2013 Thông tin luận án của NCS Võ Văn Viên PDF PDF PDF ZIP

 

@2009 Institute of Physics
10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn