Nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Chuyên ngành Vật lý lý thuyết

TT Họ và tên Năm kết thúc Tên luận văn Người hướng dẫn
1 Trần Đình Thám2014Vật chất tối trong một số mô hình 3-3-1 mở rộng
2 Võ Văn Viên2013Nhóm đối xứng gián đoạn và các mô hình 3-3-1
3 Lê Thọ Huệ2013Một số quá trình rã vi phạm số lepton trong các mô hình 3-3-1 siêu đối xứng
4 Hà Thanh Hùng2013Hệ số đối xứng của giãn đồ Feynman và ứng dụng vào mô hình 3 3 1 tiết kiệm
5 Nguyễn Huy Thảo2012Đặc tính Randion trong mô hình randall-sund rum
6 Hoàng Đình Tiến2012Nghiên cứu một số tính chất của các hệ từ frustration bằng phương pháp mô phỏng
7 Phạm Thị Thanh Nga2012Nghiên cứu một số tính chất từ của mạng tam giác phản sắt từ Heisenberg
8 Vũ Kim Thái2012Nhiệt độ chuyển pha sắt từ và độ từ hóa trong bán dẫn từ pha loãng (IIIMn)V
9 Nguyễn Thành Tiên2011Vận chuyển điện tử trong các cấu trúc dị chất đơn cấu tạo từ các vật liệu wurtzite
10 Đỗ Thị Hương2010Siêu đối xứng một số mô hình 3-3-1
11 Trịnh Thị Hương2010Những hiệu ứng vật lý mới trong mô hình 3-3-1 kinh tế
12 Phùng Văn Đồng2008Mô hình SU(3)c x SU(3)l x U(l)x với hai tam tuyến Higgs
13 Nguyễn Quang Hưng2008Ảnh hưởng của các thăng giáng lượng tử và nhiệt động học lên kết cắp siêu chảy trong hạt nhân
14 Nguyễn Quỳnh Lan2005Sự vi phạm số lepton thế hệ trong các mô hình thống nhất tương tác
15 Đinh Phan Khôi2005Về một số vấn đề đối xứng mở rộng trong vật lý năng lượng cao
16 Võ Thanh Cương2004Lý thuyết trường lượng tử với các đối xứng biến dạng
17 Võ Thành Văn2003Hiệu ứng của Boson vector nặng trong mô hình thống nhất các tương tác
18 Lưu Thị Kim Thanh2001Các hiệu ứng lượng tử trong vật lý vi mô
19 Nguyễn Văn Hoa2001Một số vấn đề lý thuyết hệ điện tử tương quan mạnh
20 Nguyễn Hồng Hà1997Các vấn đề trong lý thuyết dây tương tác
21 Nguyễn Thị Hà loan1997
22 Lê Quý Thông1997Vai trò của liên kết mạnh giữa điện tử và ánh sáng trong các tính chất quang của các chất bán dẫn
23 Đỗ Nam1993Ảnh hưởng của tán sắc không gian lên năng lượng riêng của hạt ở gần bề mặt kim loại
24 Nguyễn Trung Dân1993Một số vấn đề về các tính chất quang học phi tuyến của bán dẫn kích thích cao
25 Lê Viết Dũng1992Một số vấn đề về lý thuyết trường chuẩn
26 Nguyễn Như Đạt1991
27 Nguyễn Hồng Quang1989
28 Nguyễn Quê Hương1989
29 Hoàng Ngọc Cầm1988
30 Hoàng Ngọc Long1988
31 Nguyễn Hùng Sơn1988
32 Nguyễn Ái Việt B1988
33 Lê Khắc Hướng1988
34 Chandy1987
35 Hà Vĩnh Tân1984
36 Nguyễn Vinh Quang1984
37 Nguyễn Bá Ân1983
38 Nguyễn Ái Việt1982
39 Nguyễn Toàn Thắng1982

 

@2009 Institute of Physics
10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn