Thông tin đào tạo:

Năm 2016

Ngày

Nội dung

Thông tin luận án

Tóm tắt LA tiếng Anh

Tóm tắt LA tiếng Việt

Luận án

12/04/2016 Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đinh Thanh Bình PDF PDF PDF ZIP

Năm 2015

Ngày

Nội dung

Thông tin luận án

Tóm tắt LA tiếng Anh

Tóm tắt LA tiếng Việt

Luận án

16/12/2015 Thông tin luận án của NCS Chu Thùy Anh PDF PDF PDF ZIP
30/10/2015 Thông tin luận án của NCS Võ Thị Lan Anh PDF PDF PDF ZIP
15/09/2015 Thông tin luận án của NCS Phạm Minh Tân PDF PDF PDF ZIP
16/07/2015 Thông tin luận án của NCS Lê Thanh Hải PDF PDF PDF ZIP
20/05/2015 Thông tin luận án của NCS Phạm Tuấn Anh PDF PDF PDF ZIP
27/04/2015 Thông tin luận án của NCS Cao Tuấn Anh PDF PDF PDF ZIP
05/03/2015 Thông tin luận án của NCS Nguyễn Văn Hảo PDF PDF PDF ZIP
25/03/2015 Thông tin luận án của NCS Đỗ Công Cương PDF PDF PDF ZIP

 

 

@2009 Institute of Physics
10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn