Nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Chuyên ngành Vật lý chất rắn và bán dẫn

TT Họ và tên Năm kết thúc Tên luận văn Người hướng dẫn
1 Chu Việt Hà2012Nghiên cứu quá trình phát quang trên cơ sở vật liệu nano chứa tâm màu định hướng đánh dấu sinh học
2 Đỗ Thuỳ Chi2012Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của tinh thể quang tử chứa ion đất hiếm
3 Vũ Thị Hồng Hạnh2011Nghiên cứu chế tạo và tính chất của các chấm lượng tử CdSe CdSe/ZnS và CdSe/ZnSe/ZnS
4 Vũ Thị Thuỳ Dương2011Các vật liệu rắn chứa tâm màu hữu cơ dùng trong photonics: chế tạo và nghiên cứu các tính chất quang của vật liệu màu rắn cho laser
5 Trần Thị Chung Thuỷ2010Nghiên cứu các tính chất quang và huỳnh quang của vật liệu tổ hợp cấu trúc nano
6 Bùi Văn Thiện2008Nghiên cứu các tính chất động học của laser buồng vi cộng hưởng ngẫu nhiên trên cơ sở thủy tinh pha tạp ion đất hiếm Er và Nd
7 Phạm Thái Cường2008Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của các tinh thể photonic có cấu trúc kép pha tạp đất hiếm
8 Vũ Thị Kim Liên2003Nghiên cứu các đặc trưng quang phổ và cơ chế quá trình vật lý liên quan của một số ion đất hiếm và các hạt vi tinh thể CdS kích thước nano mét pha tạp trong mạng nền Thủy tinh Silica
9 Phan Ngọc Minh1996Nghiên cứu trạng thái điện tử trên biên phân cách của kim loại hoạt tính-bán dẫn (M-S) và kim loại hoạt tính điện môi-bán dẫn (M-I-S)
10 Đào Trần Cao1995Một số nghiên cứu vật lý và công nghệ để chế tạo và nâng cao chất lượng của phổ kế huỳnh quang tia X dùng detector Si (Li)
11 Lê Thị Hoàng Tố1993
12 Vũ Thị Bích1989
13 Nguyễn Hồng Dương1989
14 Nguyễn Văn Tiến1989
15 Nguyễn Văn Huỳnh1989
16 Trần Hồng Nhung1989
17 Đào Khắc An1984
18 Phan Hồng Khôi1982

 

@2009 Institute of Physics
10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn