6. Lực lượng cán bộ

TT

Nội dung

Số lượng (người)

A.

Học hàm

 

1.

Giáo sư

5

2.

Phó Giáo sư

11

B.

Trình độ

 

1.

Tiến sĩ khoa học

2

2.

Tiến sĩ

47

3.

Thạc sĩ

23

4.

Đại học

20

5.

Khác

3

C.

Ngạch viên chức (cán bộ khoa học)

 

1.

Nghiên cứu viên cao cấp và kỹ sư cao cấp

5

2.

Nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính

21

3.

Nghiên cứu viên, kỹ sư

65

4.

Kỹ thuật viên

4

D.

Cán bộ hợp đồng từ 01 năm trở lên

71

 

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn