Tin tài chính

Ngày

Nội dung

Tải zip

12/10/2017 Công khai tài chính theo quy định
12/10/2017 Báo cáo công khai tài chính

 

@2013 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn