Một số thư mục hệ thống:

Tên thư mục Ý nghĩa
/bootChứa các tệp dùng trong quá trình khởi động.
/homeChứa các thư mục home của người dùng.
/binChứa các chương trình Linux cơ bản viết dưới dạng mã máy.
/etcChứa các thư mục và tệp cấu hình hệ thống/ dịch vụ.
/devChứa các tệp khai báo thiết bị.
/tmpThư mục chứa các thư mục con và tệp tạm thời.
/usrThư mục chứa các thư mục con và tệp mức người dùng.
/varThư mục chứa các thư mục con và tệp khác.

Những câu lệnh đơn giản

Câu lệnh Ý nghĩa + các tùy chọn Câu lệnh DOS
ls

Hiển thị danh sách tệp:
-a: hiển thị tất cả các file.
-l: hiển thị danh sách nhiều chi tiết về file.
-t: hiển thị file được sắp xếp theo ngày tháng.

dir
ps

Hiển thị các tiến trình đang chạy
-u: kèm theo tên user và một số thông tin khác.
-a: xem tất cả tiến trình chạy trên hệ thống.

cd

Thay đổi thư mục làm việc.

cd
pwd

Đọc tên thư mục hiện thời.

mkdir

Khởi tạo thư mục.

md
rm -r

Xoá thư mục và cả các thư mục con
rm -rf: xoá tất cả mà không cần hỏi.

rm
cp

Copy tệp

copy
mv

Chuyển hay đổi tên tệp/ thư mục

mv
cat

Xem tập tin

type
cat > fname

Tạo tập tin (khi kết thúc tập tin ấn Ctrl + D)

copy con
tar -cvvf

Gộp các thư mục hoặc các tệp thành 1 tệp (*.tar)

gzip fname

Nén tệp *.tar thành tệp *.tar.gz

tar -zxf

Mở nén tệp *.tar.gz

Các câu lệnh liên quan đến người dùng

Câu lệnh Tham số Ý nghĩa
useradd username -gInitgrp
-Gothergroup [, ...]
Khai báo người dùng
userdel username Xoá người dùng
groupadd groupname Khai báo nhóm mới
groupdel groupname Xoá nhóm người dùng
su username Đổi tư cách đăng nhập
newgrp groupname Đổi nhóm đăng nhập
passwd newpassword Thay đổi mật khẩu
yppaswd Thay đổi mật khẩu trên các máy trạm NIS

 

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn