Cách sử dụng các chương trình của Linux trên nền Windows:

Để chạy các chương trình X-Window của Linux trên nền Windows  bạn phải có phần mềm X-Win và phần mềm SSH-client để kết nối từ máy Windows vào máy chủ Linux.

Down load: X-WinSSH-Client

Sau khi cài đặt phần mềm X-Win và  SSH-Client. Từ  Viện bạn có thể kết nối đến một máy unix/linux ở trong hoặc ngoài mạng LAN theo các bước sau đây:

Kết nối trong mạng LAN:

 1. Khởi động chương trình X-Win.
 2. Chạy chương trình SSH-Client. Lúc đó sẽ xuất hiện một cửa sổ của chương trình SSH.
 3. Bạn chọn Profile -> AddProfile -> đặt một tên bất kỳ để kết nối .
 4. Khi đã  nhập tên bạn chọn tiếp Edit Profile -> lúc đó xuất hiện cửa sổ một bên chứa các username (bạn chọn tên mà bạn đã đặt ở bước 3) và một bên là các thông số bạn cần nhập vào để có thể kết nối:
  • Tại mục Hostname bạn gõ: 1.0.0.20
  • Tại mục Username bạn gõ : tên người dùng.
  • Tại mục Port name : luôn ngầm định là 22
 5. Các mục khác đều là ngầm định sẵn bạn không cần phải thay đổi gì cả.

 6. Bạn đã thiết lập đầy đủ thông số để có thể kết nối. Mỗi lần kết nối  bạn vào Profile -> Tên người dùng -> Nhập password.
 7. Sau khi nhập password, tại cửa sổ shell command bạn có thể chạy bất kỳ một chương trình nào của Linux (Ví dụ: Gnuplot, Mathematica, Fortran, Latex ...).

Kết nối ra ngoài mạng LAN:

 1. Chạy chương trình SSH-Client. Lúc đó sẽ xuất hiện một cửa sổ của chương trình SSH.
 2. Bạn chọn Profile -> AddProfile-> đặt một tên bất kỳ để kết nối.
 3. Khi đã  nhập tên bạn chọn  tiếp Edit Profile-> lúc đó xuất hiện cửa sổ một bên chứa các username (bạn chọn tên mà bạn đã đặt ở bước 2) và một bên là các thông số bạn cần nhập vào để có thể kết nối:
  • Tại mục Hostname bạn gõ: 1.0.0.1.
  • Tại mục Username bạn gõ:guest.
  • Tại mục Port name : luôn ngầm định là 22.
 4. Các mục khác đều là ngầm định sẵn bạn không cần phải thay đổi gì cả.

 5. Bạn đã thiết lập đầy đủ thông số để có thể kết nối. Mỗi lần kết nối  bạn vào Profile -> Tên người dùng -> Nhập password (password: guest).
 6. Sau khi nhập password, tại cửa sổ shell command, bạn có thể kết nối đến một máy bên ngoài:
  • ssh -l userid  hostname (Ví dụ: ssh -l  anhky thwgs.cern.ch)

  hoặc

  • telnet hostname (Ví dụ: telnet  thwgs.cern.ch)

Từ đấy bạn đã có thể truy cập và làm việc như bạn mong muốn.

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn