Thuộc tính tệp

Khi danh sách tệp trong một thư mục được đọc với câu lệnh ls -l, các thuộc tính sẽ được hiển thị theo thứ tự: thư mục (hay tệp), các quyền r, w, x đối với user (chủ sở hữu), group và other, tên chủ sở hữu và nhóm.  Ví dụ:

-rwxr--r-- 1 hai hai 2144Mar 29 21:44 test.htm

drwxr-xr-x 3 hai hai 4096Mar 29 21:55 xdir

Thay đổi thuộc tính

  1. Thay đổi chủ sở hữu:
    • chown <username> <filename>
    • chgrp <groupname> <filename>
  2. Quyền truy cập tệp:

Sau khi tạo tập tin, để xác lập quyền truy cập tập tin cho các đối tượng (u: người dùng; g: nhóm; o: người khác) bạn dùng lệnh umask <number> với các bộ số hợp lệ trong lệnh umask như sau:

Số bát phânCác quyền
0Đọc và ghi (và thi hành cho thư mục)
1Đọc và ghi
2Đọc (và thi hành cho thư mục)
3Đọc
4Ghi (và thi hành cho thư mục)
5Ghi
6Thi hành cho thư mục
7Không có quyền

 

Để thay đổi quyền truy cập tập tin có 2 cách:

  • chmod [u|g|o] [+|-] [r|w|x] filename
  • Dùng xác lập tuyệt đối: chmod <number> filename

thông qua bộ số bát phân đối ngược với bộ số trong lệnh umask:

Số bát phânCác quyền
0 hay ---Không cho phép
1 hay --xThi hành
2 hay -w-Chỉ ghi
3 hay -wxGhi và thi thành
4 hay r--Chỉ đọc
5 hay r-xĐọc và thi hành
6 hay rw-Đọc và ghi
7 hay rwxĐọc, ghi và thi hành

 

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn