Chu kỳ:

Search:

 


 1. Effect of H64V Mutation on the Dynamical Properties of Human Neuroglobin: A Simulation Study 
 2. T. L. Quyen Bui, V. Tuyen Hoang, T.-L. Hoai Nguyen and V. Thanh Ngo,

  IFMBE Proceedings 63, 281-285 (2017).

 3. Study on the critical properties of thin magnetic films using the clock model 
 4. T-L H Nguyen and V Thanh Ngo,

  Adv. Nat. Sci.: Nanoscience and Nanotechnology 8, 015013 (2017).

 5. Optimal joint remote state preparation in the presence of various types of noises
 6. Van Hop Nguyen, Thi Bich Cao and Ba An Nguyen,

  Adv. Nat. Sci.: Nanoscience and Nanotechnology 8, 015012 (2017).

 7. Interaction Between Two Charged-Hardcore Soft Particles 
 8. Quyen Thi Le Bui, Thien Duc Ngo, Thuy Thi Phuong Nguyen and Hoai Thi Lam Nguyen,

  Comm. Phys. 27, 165-171 (2017).||

Chú ý! Tác giả gửi các công bố khoa học mới của mình đến quantri@iop.vast.ac.vn

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn