Chu kỳ:

Search:

 


  1. Study on the critical properties of thin magnetic films using the clock model 
  2. T-L H Nguyen and V Thanh Ngo,

    Adv. Nat. Sci.: Nanoscience and Nanotechnology 8, 015013 (2017).

  3. Optimal joint remote state preparation in the presence of various types of noises
  4. Van Hop Nguyen, Thi Bich Cao and Ba An Nguyen,

    Adv. Nat. Sci.: Nanoscience and Nanotechnology 8, 015012 (2017).||

Chú ý! Tác giả gửi các công bố khoa học mới của mình đến quantri@iop.vast.ac.vn

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn