Chu kỳ:

Search:

 

  Khác

  Years: | 2011 | 2010 |


 1. Multichannel R-matrix analysis for an alpha scattering in inverse kinematics using a 21Na radioisotope beam
 2. D.N.Binh, L.H.Khiem, N.T.Tho, S.Kubono, H.Yamaguchi, Y.Wakabayashi, S.Hayakawa, D.Kahl, T.Hashimoto, T.Teranishi and N.Iwasa,

  Center of Nuclear Study- Annual Report - The University of Tokyo, 5-6 (2011).

 3. Measurement of alpha resonance scattering
 4. H.Yamaguchi, T.Hashimoto, S.Hayakawa, D.N.Binh, D.Kahl, S.Kubono, T.Kawabata, Y.Wakabayashi, N.Iwasa, Y.Miura, Y.K.Kwon, L.H.Khiem, N.N.Duy and T.Teranishi,

  Center of Nuclear Study- Annual Report - The University of Tokyo, 1-2 (2011).

 5. Test measurement of 17Ne+p resonance elastic scattering
 6. T.Teranishi, S.Kubono, H.Yamaguchi, T.Hashimoto, S.Hayakawa, Y.Kurihara, D.N.Binh, D.Kahl, Y.Wakabayashi, L.H.Khiem, P.V.Cuong, S.Watanabe and A.Goto,

  Center of Nuclear Study- Annual Report - The University of Tokyo, 17-18 (2011).||

Chú ý! Tác giả gửi các công bố khoa học mới của mình đến quantri@iop.vast.ac.vn

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn