Chu kỳ:

Search:

 


  1. Ionic characteristics in cardiac alternans suppression using T+/- feedback control
  2. Shiuan-Ni Liang, Duy-Manh Le, Pik-Yin Lai and C. K. Chan,

    Eur. Phys. Lett. 115, 48001 (2016).

  3. The folding pathways of Bacteriorhodopsin tranmembrane protein
  4. L. Duy. Manh and T. X. Hoang,

    Kỷ yếu Hội nghị VLLT toàn quốc lần thứ 32, Nha Trang, (2007).||

Chú ý! Tác giả gửi các công bố khoa học mới của mình đến quantri@iop.vast.ac.vn

 

@2010 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn