>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Hội thảo, Lớp học

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | >

Hoạt động khoa học "Hấp dẫn và Vũ trụ" (HGU-2016)
29/10 - 01/11/2016
Hà Nội

Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 41 (NCTP-41)
01/08 - 04/08/2016
Nha Trang