>> Center for Computational Physics

Computer Cluster

Access

1. Tạo tài khoản truy cập

Liên hệ trực tiếp hoặc gửi email tới Nguyễn Huy Việt nhviet@iop.vast.vn.

2. Truy cập từ mạng nội bộ Viện Vật lý

Sau khi đã mở tài khoản, người dùng có thể truy cập vào máy chủ "tcp" từ các máy tính trong mạng nội bộ của Viện Vật lý với tên người dùng (username) và mật khẩu đã đang ký. Từ máy Linux, gõ lệnh:

$ ssh -X username@tcp

Lựa chọn "-X" cho phép hiển thị cửa sổ X qua mạng, có thể bỏ nếu không cần thiết. Để chuyển file lên máy chủ tcp, dùng lệnh scp:

$ scp myfile.dat username@tcp:

hoặc để kéo file về:

$ scp username@tcp:myfile.dat .

Để đổi mật khẩu, gõ lệnh:

$ yppasswd

Để thoát, gõ lệnh:

$ exit

Từ máy Windows, có thể dùng phần mềm SSH-Client để truy cập vào cluster. Để hiển thị cửa sổ X qua mạng, dùng Xming hoặc X-win.

3. Truy cập từ ngoài Viện Vật lý

Máy chủ tcp có thể truy cập vào từ ngoài Viện Vật lý bằng SSH tới địa chỉ: b2h.iop.vast.ac.vn, qua cổng 7022. Ví dụ:

$ ssh -p 7022 username@b2h.iop.vast.ac.vn

Để chuyển file, dùng scp. Ví dụ:

$ scp -P 7022 mydata.dat username@b2h.iop.vast.ac.vn:

Từ máy Windows, cần tạo một session trong SSH-client với hostname là b2h.iop.vast.ac.vn và port: 7022.

4. Bật máy từ xa bằng wake-on-lan

Nhằm tiết kiệm điện, một số node tính toán sẽ được tắt khi không có người dùng. Người dùng có thể bật một node tính toán khi cần bằng tính năng wake-on-lan. Trên terminal của node chủ, gõ lệnh:

$ wol -i 192.168.255.255 MAC

192.168.255.255 là địa chỉ broadcast của mạng cluster 192.168.2.0/16. Thay MAC bằng địa chỉ MAC của node tính toán cần bật, chúng có thông tin chi tiết như sau:

c01:	70:85:C2:8D:B6:5E
c02: 	30:9C:23:E4:9E:ED
c03: 	20:CF:30:36:30:EB
c04: 	20:CF:30:36:34:63
c05:    20:CF:30:36:34:59

Ví dụ muốn bật node c04 thì gõ lệnh:

$ wol -i 192.168.255.255 20:CF:30:36:34:63

Sau khi gõ lệnh, cần chờ 5-10 phút trước khi có thể sử dụng node vừa bật. Có thể tìm thấy thông tin về địa chỉ broadcast (Bcast) và địa chỉ MAC (HWaddr) trên node đang bật bằng lệnh:

$ ifconfig

Mỗi người dùng không nên bật quá một node tính toán và cần kiên nhẫn chờ cho đến khi node khởi động xong.

Tính năng phụ:

Người dùng ở viện có thể sử dụng node chủ để bật máy tính trong phòng làm việc của mình kết nối với mạng viện vật lý. Máy cần bật phải được tắt "soft" (duy trì cắm điện từ lúc tắt), hỗ trợ wake-on-lan trong bios lẫn hệ điều hành. Trên terminal của node chủ gõ lệnh:

$ wol -i 1.0.7.255 MAC

1.0.7.255 là địa chỉ broadcast của mạng viện vật lý 1.0.0.0/21. Thay MAC bằng địa chỉ MAC của máy cần bật.

Quản trị mạng cluster không hỗ trợ kỹ thuật đối với việc sử dụng wake-on-lan cho máy tính cá nhân.