>> Center for Computational Physics

Computer Cluster

Compile programs

Trên cluster hiện có cài đặt bộ dịch mã nguồn mở GNU (gfortran, gcc v.v.)

Dịch chương trình Fortran (F77, F90, F95):

$ gfortran -O2 prog.f90

Dịch chương trình C, C++:

$ gcc -O2 prog.c

Dịch chương trình Pascal:

Các lệnh trên sẽ cho chương trình chạy (tập tin định dạng nhị phân) có tên mặc định là "a.out" (với GNU). Muốn thay đổi tên này có thể dùng lựa chọn -o. Ví dụ:

$ gfortran -O2 prog.f90 -o myprog

trong đó "myprog" là tên của chương trình chạy.

Lựa chọn -O2 giúp tối ưu hóa mã nguồn và có thể làm chương trình chạy nhanh hơn vài lần (người dùng có thể thử với các lựa chọn khác -O hoặc -O3, xem thêm hướng dẫn bằng lệnh "man gfortran"). Trước khi chạy những chương trình dài nên thử xem bộ dịch nào tốt hơn và lựa chọn tối ưu hóa nào tốt hơn cho một chương trình tương tự nhưng thời gian chạy ngắn hơn (ví dụ bằng cách đặt số bước tính ít hơn). Có thể đo thời gian chạy của một chương trình bằng lệnh time:

$ time ./myprog
Chương trình Pascal có thể được biên dịch bằng free Pascal compiler (fpc)
$ fpc prog.pas
Khác với GNU compilers, fpc sẽ tạo ra tập tin định dạngnhị phân có tên mặc định là tên của file pascal ("prog" trong ví dụ trên). Để tạo ra file nhị phân với tên khác có thể dùng lựa chọn -o nhưng tên file nhị phân phải viết liền ngay sau -o (KHÔNG có dấu cách)